Omgevingsvergunning

Algemene informatie

Wat moet u weten voordat u een aanvraag omgevingsvergunning indient:

Wilt u bouwen of verbouwen of iets aan uw omgeving veranderen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Veel van deze vergunningen kunt u in één keer aanvragen bij uw gemeente, via het Omgevingsloket Online https://www.omgevingsloket.nl/

Wat u moet weten

 • De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.
 • In de meeste gevallen hoeft u dus maar één vergunning aan te vragen. Dit bespaart tijd en geld.
 • Het is niet verplicht om alle vergunningen in één omgevingsvergunning aan te vragen.
 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO).
 • Ook het indienen van een schetsplan kan via het Omgevingsloket.
 • U kunt een vooroverleg op het gemeentehuis aanvragen.Dit overleg heeft geen formele status maak kan u helpen te bepalen welke vergunningen nodig zijn. Bij complexere projecten kan zo'n overleg voor u en de gemeente lonend zijn. In het Omgevingsloket Online kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van het vooroverleg.
 • Doe altijd eerst de vergunningcheck op het Omgevingsloket Online en kijk of u wel een vergunning nodig hebt. Het kan ook zijn dat een melding voldoende is of dat er helemaal geen melding of vergunning nodig is.
 • Een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket Online is ook nodig bij de volgende werkzaamheden: (Doe altijd eerst een vergunningcheck)
  • Asbestverwijdering
  • In gebruikname van een nieuw gebouw
  • In- en uitrit aanleggen
  • Het plaatsen van grote voorwerpen rondom uw huis, zoals: kraan(wagen), afrastering, hoogwerker, wegafzetting, wegafsluiting, schutting, (bouw)keet, bouwmateriaal, container, steiger en/of alarminstallatie,
  • Lozen van afvalstoffen op de riolering

Check het bestemmingsplan

Hebt u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig? Dan moet uw plan in sommige gevallen nog wel in het bestemmingsplan passen. In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden. U vindt de bestemmingsplannen van Geldermalsen op Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen.
 • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan hebt u alsnog een vergunning nodig

Beslistermijn

 • Bij eenvoudige aanvragen: De gemeente laat binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Heeft u een ingewikkeld project, dan kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend
 • Bij complexere aanvragen: De gemeente laat binnen 26 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Die termijn mag met maximaal 6 weken verlengd worden. Bij complexe aanvragen kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.

Kosten

 • De kosten van de omgevingsvergunning hangen af van de totale bouwkosten.
 • De kosten van het vooroverleg worden in mindering gebracht op de kosten van de aanvraag van de omgevingsvergunning.
 • Wanneer er bijvoorbeeld advies moet worden gevraagd bij derden, kunnen er nog andere kosten bij komen.
 • Voor een specifieke berekening van de kosten voor uw vergunningsaanvraag, kunt u terecht bij het Klantencontactcentrum (0345) 58 66 11

Bijzonderheden

Uw mening kan helpen bij het verbeteren van de dienstverlening

De komende jaren verandert de wetgeving op het gebied van de (leef)omgeving. Door deze verandering moet het aanvragen van een vergunning of doen van een melding eenvoudiger, duidelijker en gemakkelijker worden.

We willen u vragen om deel te nemen aan een (kort) onderzoek. Uw input kan de overheid helpen bij de invoering van de nieuwe wetgeving en de verbetering van de dienstverlening.

Klik hier om het onderzoek te starten en voor meer informatie

Aanvraag

 • Stap 1: U dient uw aanvraag in bij de gemeente via het Omgevingsloket Online.
 • Stap 2: De gemeente publiceert de aanvraag in het Nieuwsblad Geldermalsen en op de website.
 • Stap 3: De aanvraag wordt gecontroleerd op ontbrekende stukken. Als de aanvraag niet compleet is, wordt u geïnformeerd binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. De tijd die u hiervoor nodig heeft, wordt bij de beslistermijn van 8 weken opgeteld.
 • Stap 4: De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en bekijkt of het voldoet aan de wettelijke eisen. Gaat u bouwen, dan wordt de aanvraag ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit.
 • Stap 5: De gemeente laat binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Heeft u een ingewikkeld project, dan kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengd worden.
 • Stap 6: De gemeente publiceert de beschikking op uw vergunning in het Nieuwsblad Geldermalsen en op de website. Belanghebbenden hebben dan maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.