Omgevingsvisie

Bepaal samen de route naar 2030

De huidige Structuurvisie, die loopt tot 2015, was vooral gericht op woningbouw en mobiliteit. Binnen onze samenleving spelen echter nog vele andere thema’s een belangrijke rol. Het gemeentebestuur wil graag samen met inwoners, instellingen, verenigingen, belangengroeperingen en bedrijven werken aan een integrale visie op de toekomst van Geldermalsen met het jaar 2030 als stip op de horizon.

Speciale website

Op de speciale website http://omgevingsvisiegeldermalsen.wordpress.com. U vindt hier informatie over een achttal thema’s die een belangrijk onderdeel van de op te stellen omgevingsvisie zullen gaan uitmaken:

  1. Wonen
  2. Werken
  3. Landbouw
  4. Mobiliteit
  5. Recreatie & toerisme
  6. Onderwijs, sport & cultuur
  7. Natuur, landschap & cultuurhistorie
  8. Milieu & duurzaamheid

De thema’s worden uitgebreid toegelicht en zijn allemaal voorzien van vragen en stellingen. Inwoners van Geldermalsen, het gemeentebestuur en betrokken ambtenaren hebben gereageerd op de vragen en stellingen.

Reactietijd voorbij

Allen bedankt voor de reacties op de vragen en stellingen op deze website. De reactietermijn is voorbij. Reacties die nu nog worden geplaatst, lezen we wel maar het wordt niet verwerkt zoals de reacties die voor 15 februari zijn geplaatst.

Discussienota bespreken

In de afgelopen maanden is via de inventarisatie middels deze website, een thematische raadsvergadering en diverse gesprekken met verschillende partijen veel informatie verzameld. Op basis van deze informatie is een discussienota opgesteld. Met behulp van de deze discussienota zal de gemeenteraad inhoudelijke kaders meegeven voor het ontwerp van de nieuwe omgevingsvisie. De discussienota wordt besproken in:

Download de documenten die tijdens de vergaderingen worden besproken:

Tijdpad

Na sluiting van de reactietermijn worden alle ontvangen reacties betrokken bij het uitwerken van een discussiedocument dat in het 2e kwartaal van 2015 wordt voorgelegd aan de verschillende raadscommissies en de gemeenteraad. Dit document wordt via de hiervoor genoemde speciale website en deze sute gepubliceerd. U kunt de openbare discussie binnen commissies en gemeenteraad zien als een soort tussenstap om helder te krijgen of de voorgestelde richting inderdaad juist is en voldoende basis vormt voor het opstellen van een ontwerp Omgevingsvisie.

De ontwerp Omgevingsvisie wordt in het vierde kwartaal van 2015 ter inzage gelegd met voor iedereen weer de mogelijkheid om daarop te reageren.

Vaststelling van de Omgevingsvisie 2016-2030 staat gepland voor het eerste kwartaal van 2016.

Zoals u kunt zien is het er op dit moment sprake van een globaal tijdpad. De komende maanden zal dit steeds concreter worden. We houden u via deze rubriek, onze website en alle andere gemeentelijke communicatiemiddelen op de hoogte.