Herman Kuijkstraat

Op weg naar een veiliger straatbeeld

Opdracht en onderzoek

De gemeenteraad gaf 19 december 2017 het college van burgemeester en wethouders opdracht de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers op de Herman Kuijkstraat, tussen de Rijksstraatweg en de Geldersestraat in Geldermalsen, te verbeteren.

Sinds het raadsbesluit is door een verkeerskundig bureau onderzocht welke oplossingsrichtingen er zijn. Hierbij is gekeken naar de verschillende gebruikers en functies van de straat. Specifiek vroeg de gemeenteraad aandacht voor de aanwezigheid van de voetgangers en fietsers, met name de schoolgaande jeugd. Maar ook andere aspecten, zoals de bereikbaarheid van winkels en de parkeersituatie (laden en lossen) zijn bekeken. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op het gedeelte Herman Kuijkstraat tussen de Rijksstraatweg en Geldersestraat. Maar er is ook gekeken naar naar de verkeerssituatie van het gedeelte Herman Kuijkstraat tussen de Geldersestraat en de Koningsweg. Tenslotte is ook aanwonende inwoners en ondernemers naar hun mening gevraagd.

College kiest voor éénrichtingverkeer

Op dinsdagavond 20 maart jl. werden met direct aanwonenden en andere belangstellenden mogelijke oplossingsrichtingen besproken. De meeste voorkeur ging overduidelijk uit naar het instellen van éénrichtingverkeer van west naar oost (inrijden vanaf Rijksstraatweg).Het college heeft besloten deze oplossingsvariant over te nemen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt niet alleen voorgesteld in te stemmen met de te nemen verkeersmaatregel, maar tegelijkertijd budget beschikbaar te stellen voor het herinrichten van dit weggedeelte en andere noodzakelijke aanpassingen in de directe woonomgeving. Nadat dit besluit is genomen volgt een periode van verdere uitwerking.

Het college stelt vooruitlopende hierop voor al zo spoedig mogelijk een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen en dus eigenlijk al op korte termijn het éénrichtingsverkeer in te stellen. Alleen de kruising Koninginnelaan/Oranje Nassaustraat moet bij deze tijdelijke maatregel direct worden aangepast om verkeersoverlast in die omgeving te voorkomen. Hoe snel een dergelijke tijdelijke maatregel in werking kan treden is afhankelijk van het verloop van de formele procedure die hiervoor moet worden gevolgd.

Achtergrondinformatie

Informatieavond donderdag 29 maart 2018

Wat betekent een éénrichtingverkeer voor de bewoners van de Herman Kuijkstraat en de daar gevestigde ondernemers? Wat betekent het voor de bewoners van de omliggende straten? Op donderdagavond 29 maart organiseert de gemeente een tweede informatieavond om op dit soort vragen een nadere toelichting te geven. Deze avond vindt plaats in het pand Kuipershof 4 Geldermalsen (voormalige kantoor Polderdistrict, naast het gemeentehuis). Aanvang: 20.00 uur.

Commissie Grondgebied dinsdag 3 april 2018

Op dinsdag 3 april 2-18 bespreekt de commissie Grondgebied van de gemeenteraad het collegevoorstel. Deze vergadering is openbaar en begint ook om 20.00 uur. Er bestaat de mogelijkheid voor belangstellende aanwezigen om hier in te spreken. Wie hiervan gebruik wil maken moet dat vooraf even melden bij de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer (0345) 586611 of e-mail griffie@geldermalsen.nl

Gemeenteraad dinsdag 24 april 2018

De gemeenteraad neemt op dinsdag 24 april 2018 een definitief besluit. Ook deze vergadering is openbaar maar kent geen spreekrecht.

Vragen, opmerkingen?

Neem contact op met projectleider Erwin Happel van de afdeling Ruimtelijk Beheer. Hij is te bereiken via het algemene gemeentelijke telefoonnummeer 0345-586611 of via e-mail e.happel@geldermalsen.nl