Openbaar groen

Openbaar Groen algemeen

De gemeente Geldermalsen is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en onderhoud van het openbaar groen. Het beleid voor dit beheer en onderhoud is vastgelegd in het Groenbeheerplan. Dit plan geeft inzicht in het areaal en het dagelijks beheer van het openbaar groen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende gebruiksfuncties en de gestelde beheerdoelen. Het beheerplan is voor de periode van vijf jaar vastgesteld door de gemeenteraad en heeft betrekking op al het openbaar groen zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Naast het Groenbeheerplan zijn er afzonderlijke beheerplannen voor:

  • Het beheer en onderhoud van bomen (Bomenbeheerplan)
  • Het beheer en onderhoud begraafplaatsen (Beheerplan Begraafplaatsen)
  • Het beheer van sloten en vijvers (Beheerplan Watergangen en Vijvers)
  • Het onkruidbeheer op verhardingen, is opgenomen in het Wegenbeheerplan

Groenbeheerplan

Een Groenbeheerplan is een plan waarin de uitgangspunten en het gewenste groenbeheer zijn vastgelegd. Het groenbeheer is ingedeeld in drie kwaliteitsniveaus:

  • Intensief: centra van de kernen en begraafplaatsen
  • Standaard: woonwijken
  • Extensief: het buitengebied

Voor elke beheergroep (sierheesters, bosplantsoen, hagen, gras) is bepaald welke onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden en met welke frequentie. Dit is vertaald in onderhoudsbestekken en uitvoeringsplannen.