Bomen

Scroll naar

Om tot een goed bomenbeheer te komen is er een Bomenbeheerplan opgesteld. Dit beheerplan omschrijft hoe de gemeente wil omgaan met bomen op beleidsmatig- en uitvoeringsniveau. Daarnaast staat een duidelijke toekomstvisie beschreven. De gemeente moet goed voor de bomen zorgen (speciale aandacht) en heeft daarbij een zorgplicht. Daarom worden de bomen 1 keer in de 3 jaar gecontroleerd (BVC visuele boomveiligheidscontrole) waarbij gekeken wordt naar de veiligheid en de onderhoudstoestand van de bomen. Bij veiligheid word onder andere gecontroleerd op schimmelaantastingen, insectenaantastingen, doodhout, doorrijhoogte, stamschot, conditie, toekomstverwachting. Bij onderhoudstoestand wordt gecontroleerd op de snoeibehoefte van bomen. Er zijn verschillende snoeiacties te onderscheiden namelijk: begeleiding snoei, onderhoud snoei, methodische snoei (knotten knotboom, terugzetten van gekandelaberde bomen, knippen van leibomen. Op basis van deze constateringen wordt de snoeiplanning opgesteld en vertaald in uitvoeringsplannen.

Bijzonderheden

Bomenbeheerplan: boomstructuren

In het Bomenbeheerplan zijn de bomen ingedeeld in verschillende structuren/ categorieën onder andere:

  • Hoofdstructuur
  • Wijkontsluitingswegen
  • Woonstraat
  • Solitaire bomen

Maatregelen om tot de geweeste boomstructuren te kunnen komen, zijn in een drietal beheermaatregelen te onderscheiden:

  • Behouden van de bestaande boomstructuur
  • Omvorming van (delen van) de bestaande boomstructuur ten behoeve van de gewenste boomstructuur door middel van dunning
  • Nieuwe boomaanplant voor de gewenste boomstructuur

De hierboven genoemde maatregelen zijn vertaald in onderhoudsbestekken en werkplannen.

Contact

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum via telefoonnummer 0345-586611. Ook kunt u meldingen in de openbare ruimte hier of via de MijnGemeente app doorgeven. Download de app in de App Store of Google play.