Omgevingsvergunning

Scroll naar

Algemene informatie

Wat moet u weten voordat u een aanvraag omgevingsvergunning indient:

Wilt u bouwen of verbouwen of iets aan uw omgeving veranderen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Veel van deze vergunningen kunt u in één keer aanvragen bij uw gemeente, via het Omgevingsloket Online https://www.omgevingsloket.nl/

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt uw aanvraag in opdracht van de gemeente. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor u.

Wat u moet weten

 • De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.
 • In de meeste gevallen hoeft u dus maar één vergunning aan te vragen. Dit bespaart tijd en geld.
 • Het is niet verplicht om alle vergunningen in één omgevingsvergunning aan te vragen.
 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO).
 • Ook het indienen van een schetsplan kan via het Omgevingsloket.
 • U kunt een vooroverleg op het gemeentehuis aanvragen.Dit overleg heeft geen formele status maak kan u helpen te bepalen welke vergunningen nodig zijn. Bij complexere projecten kan zo'n overleg voor u en de gemeente lonend zijn. In het Omgevingsloket Online kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van het vooroverleg.
 • Bij verbouwingen aan monumenten is vooroverleg altijd raadzaam.
 • Doe altijd eerst de vergunningcheck op het Omgevingsloket Online en kijk of u wel een vergunning nodig hebt. Het kan ook zijn dat een melding voldoende is of dat er helemaal geen melding of vergunning nodig is.
 • Een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket Online is ook nodig bij de volgende werkzaamheden: (Doe altijd eerst een vergunningcheck)
  • Asbestverwijdering
  • In gebruikname van een nieuw gebouw
  • In- en uitrit aanleggen
  • Het plaatsen van grote voorwerpen rondom uw huis, zoals: kraan(wagen), afrastering, hoogwerker, wegafzetting, wegafsluiting, schutting, (bouw)keet, bouwmateriaal, container, steiger en/of alarminstallatie,
  • Lozen van afvalstoffen op de riolering

Check het bestemmingsplan

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kijkt de ODR ook naar het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden. U vindt de bestemmingsplannen van Geldermalsen op Ruimtelijkeplannen.nl.

Check de Welstandsnota

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kijkt de ODR ook naar de Welstandsnota.

Schetsplan

Een schetsplan wordt met name gevraagd als de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan. Weet u niet zeker of u een schetsplan moet indienen? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Rivierenland.

Beslistermijn

 • Bij eenvoudige aanvragen (reguliere procedure): De gemeente laat binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Heeft u een ingewikkeld project, dan kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend
 • Bij complexere aanvragen (uitgebreide procedure): De gemeente laat binnen 26 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Die termijn mag met maximaal 6 weken verlengd worden. Bij complexe aanvragen kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.

Kosten

 • De kosten van de omgevingsvergunning hangen af van de totale bouwkosten.
 • De kosten van het vooroverleg worden in mindering gebracht op de kosten van de aanvraag van de omgevingsvergunning.
 • Wanneer er bijvoorbeeld advies moet worden gevraagd bij derden, kunnen er nog andere kosten bij komen.
 • Voor een specifieke berekening van de kosten voor uw vergunningsaanvraag, kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland

Kosten monumenten

Aan een omgevingsvergunning voor monumenten zijn geen kosten verbonden. Wel worden de leges voor welstand, evt. sloop en handelen in strijd met regels ruimtelijke verordening (als het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan) in rekening gebracht.

Aanvraag

 • Stap 1: U dient uw aanvraag in bij de gemeente via het Omgevingsloket Online. Omgevingsdienst Rivierenland neemt uw aanvraag in behandeling.
 • Stap 2: De gemeente publiceert de aanvraag in het Nieuwsblad Geldermalsen en op de website.
 • Stap 3: De aanvraag wordt gecontroleerd op ontbrekende stukken. Als de aanvraag niet compleet is, wordt u geïnformeerd binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. De tijd die u hiervoor nodig heeft, wordt bij de beslistermijn van 8 weken opgeteld.
 • Stap 4: Omgevingsdienst Rivierenland beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en bekijkt of het voldoet aan de wettelijke eisen. Gaat u bouwen, dan wordt de aanvraag ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit.
 • Stap 5: Omgevingsdienst Rivierenland laat binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Indien nodig kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengd worden.
 • Stap 6: De gemeente publiceert de beschikking op uw vergunning in het Nieuwsblad Geldermalsen en op de website. Belanghebbenden hebben dan maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.