Veelgestelde vragen

Voordat ik een aanvraag indien

Voldoet mijn aanvraag aan de door de gemeente gestelde regels?

In de verordening en de nadere regels is terug te vinden welke voorwaarden er regels er zijn voor het aanvragen van subsidie. Voor vragen of hulp bij het aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Geldermalsen via (0345) 58 66 11 of info@geldermalsen.nl

Wij zijn al begonnen met het project/ de activiteiten, kan ik dan toch subsidie krijgen? 

Nee, wanneer een project of activiteit al loopt, kan er geen subsidie meer voor worden aangevraagd. Subsidie aanvragen voor een deelproject of afgebakend onderdeel kan wellicht wel, indien u hier meer over wil weten kunt u contact opnemen via (0345) 58 66 11 of info@geldermalsen.nl

Waar kan ik zien of ik in aanmerking kom voor subsidie?

In de Nadere regels voor maatschappelijke activiteiten is beschreven welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie. Elke aanvraag wordt uiteraard nog beoordeeld en een toekenning is daarnaast o.a. afhankelijk van de aanvraagtermijn en beschikbaarheid van budget.

Een aanvraag indienen

Hoe dien ik een aanvraag in?

U dient een aanvraag in met behulp van een aanvraagformulier. Voor vragen of hulp bij het aanvragen kunt contact opnemen met via (0345) 58 66 11 of info@geldermalsen.nl

Kan ik hulp krijgen bij mijn aanvraag?

Uiteraard kan dit. Alle informatie rond subsidies vindt u op dit subsidieloket, waaronder over welk soort subsidies er zijn  en over de voorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen. Voor vragen of hulp bij aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Geldermalsen via (0345) 58 66 11 of info@geldermalsen.nl

Kan ik (incidentele) subsidie aanvragen voor twee of meer edities van dezelfde activiteit?

Nee, incidentele subsidie is bedoeld voor eenmalig uit te voeren en niet jaarlijks terugkomende activiteiten.

Wij zijn geen stichting of vereniging, kan ik dan toch een aanvraag indienen?

Alleen aanvragers met een volledige rechtspersoonlijkheid kunnen subsidie ontvangen. Alleen voor het leefbaarheidssubsidie is dit niet noodzakelijk.

Welke documenten moet ik meesturen met mijn aanvraag?

Een aanvraag moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

  • een beschrijving van de activiteiten of een activiteitenplan
  • de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd
  • een begroting of een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Aan een incidentele is een maximum verbonden. Dit maximum is beschreven in de Nadere regels evenals de criteria die daarbij horen. Het maximum van de subsidie is, afhankelijk van de soort incidentele subsidie, € 500,- of € 1.500,-.

De raad stelt jaarlijks budget beschikbaar per subsidie of beleidsterrein, dit is het maximum dat voor dat jaar gesubsidieerd kan worden op dat gebied. Voor vragen of er nog voldoende budget beschikbaar is kunt u contact opnemen via (0345) 58 66 11 of info@geldermalsen.nl .

Ben ik verplicht het aanvraagformulier op de website te gebruiken?

De gemeente wil dat de aanvragen voor een subsidieverlening zoveel mogelijk op eenzelfde manier binnenkomen. Dit dient schriftelijk of digitaal gedaan worden met behulp van een vastgesteld aanvraagformulier. Deze formulieren zijn op deze website terug te vinden. Komt u er niet uit of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Geldermalsen via (0345) 58 66 11 of info@geldermalsen.nl . Het is ook mogelijk om een formulier opgestuurd te krijgen of af te halen bij de gemeente.

Ik heb een aanvraag ingediend, maar nog geen bevestiging ontvangen. 

Elke binnenkomende brief wordt ingeboekt en beantwoord met een ontvangstbevestiging. Normaal gebeurt dit enkele werkdagen. Ingescande formulieren die via de mail ingediend worden ontvangen wij bij voorkeur via info@geldermalsen.nl . Via deze weg ontvangt u ook zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

Is het mogelijk een aanvraag per mail in te dienen?

Het aanvraagformulier dient schriftelijk of via het digitale formulier ingediend worden. Eventueel kan een aanvraag ingescand worden en per mail verzonden worden. Ingescande formulieren die via de mail ingediend worden ontvangen wij bij voorkeur via info@geldermalsen.nl

Ik heb mijn subsidieaanvraag niet op tijd ingediend. Wat gebeurt er nu? 

De aanvraag zal afgewezen worden. U komt dan niet voor subsidie in aanmerking. Indien er bijzondere omstandigheden zijn kan het college verzocht worden een uitzondering te maken.

Na indiening van de aanvraag

Wanneer krijg ik een reactie op mijn aanvraag voor incidentele subsidie?

De gemeente streeft ernaar u zo spoedig mogelijk te berichten over de behandeling van uw aanvraag. Uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van uw (volledige) aanvraag ontvangt u bericht. Mochten er n.a.v. uw subsidieaanvraag nog vragen zijn, dan nemen wij contact met u op.

Hoe lang duurt het voor er een besluit wordt genomen?

Het college stelt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag de definitieve subsidie vast.

Heb ik invloed op de behandeltermijn?

U kunt geen invloed uitoefenen op de behandeltermijn van uw aanvraag. De gemeente hanteert wettelijke termijnen uit de Algemene wet bestuursrecht. De gemeente doet zijn uiterste best om aanvragen zo snel mogelijk te behandelen.

Een afwijzing ontvangen

Ik ben het niet eens met de (reden van) afwijzing. Wat kan ik nog doen?

U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen (Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen). Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
  4. een duidelijke omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar uw mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter.

Kan de gemeente een subsidie zomaar stoppen/korten?

Op basis van de Algemene wet bestuursrecht kan de gemeente, rekening houdend met een redelijke termijn, besluiten om een subsidie te beëindigen. Daarnaast kan de raad het college de opdracht geven om te bezuinigen en/of minder budget beschikbaar stellen. Er is bij subsidies die verleend worden voor een volgend jaar altijd sprake van een begrotingsvoorbehoud: indien er voldoende geld beschikbaar wordt gesteld. 

Een subsidieverlening ontvangen

Ik heb een positieve beschikking ontvangen. Wanneer wordt het geld overgemaakt?

In de toekenningbrief wordt vermeld wanneer het geld wordt overgemaakt.

Ik heb het bedrag ontvangen. Moet ik verder nog iets doen?

Subsidies tot  € 15.000,- worden direct vastgesteld. U hoeft niets meer te doen, behalve als in de beschikking nadere voorwaarden of afspraken zijn opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld nog het opsturen van een verantwoording zijn.

Voor subsidies boven de € 15.000,- geldt dat u uiterlijk voor 1 juni na het jaar waarin de activiteiten zijn uitgevoerd verantwoording indient.  Daarna zal uw subsidie worden vastgesteld. De eisen voor de subsidievaststelling zijn afhankelijk van de hoogte van het toegekende subsidiebedrag. Deze eisen staan in de subsidieverordening.

Andere vragen…

Mochten er nog andere vragen zijn dan bovenstaande kunt u contact opnemen met de gemeente Geldermalsen via (0345) 58 66 11of info@geldermalsen.nl.