Incidentele subsidie

Scroll naar

Wat u moet weten

 • De gemeente kent incidentele subsidies voor: kunstzinnige en culturele projecten, sociale en culturele activiteiten, vrijwilligerswerk, leefbaarheidssubsidie en jongerenactiviteiten.
 • Een incidentele subsidie moet minimaal 12 weken voordat met de activiteit(en) gestart wordt, worden aangevraagd.
 • Enkel voor de leefbaarheidssubsidie (zie nadere regels) geldt een aanvraagtermijn van 4 weken.
 • We behandelen alleen complete en tijdig ingediende aanvragen.
 • Op de aanvragen zijn de Algemene wet bestuursrecht en de gehele subsidieverordening van toepassing.
 • Vraag alleen via het online aanvraagformulier de incidentele subsidie aan. Het aanvraagformulier downloaden (pdf) en inleveren kan ook.
 • Subsidies voor woningisolatie en subjectsubsidie kunnen niet via deze formulieren aangevraagd worden.
 • Het leefbaarheidsbudget dat door de raad beschikbaar is gesteld valt niet onder incidentele subsidies.
 • Projectsubsidie is wel een vorm van een incidentele subsidie. Het is een bundeling van activiteiten die een gedefinieerd einde hebben. Zoals een concert uitgevoerd door lokale kunstbeoefenaars waaraan een educatief programma voor scholieren is gekoppeld.

Verantwoording en vaststelling

Incidentele subsidies worden direct vastgesteld bij de verlening. In de brief waarin u wordt geïnformeerd over uw subsidie, is opgenomen welke voorwaarden m.b.t. verantwoording er gelden voor uw subsidie. Indien er niet om nadere verantwoording wordt gevraagd, hoeft u niets te doen.

Aanvraag

Voor de aanvraag van een incidentele subsidie heeft u nodig:

 • Een beschrijving van de activiteiten of een activiteitenplan.
 • De doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd.
 • Een begroting of een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten.