Zienswijze indienen

  • Tenzij in de publicatie anders is vermeld, kunt u de schriftelijke zienswijze indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
  • Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken bij desbetreffende bestuursorgaan.
  • Na afloop van de inzagetermijn wordt een besluit genomen. Ingediende zienswijzen en de eventuele reacties daarop van de aanvrager, worden daarbij betrokken.
  • Als indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte gebracht van het uiteindelijke besluit.