Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

Scroll naar

Wat u moet weten

 • De gemeentelijke klachtenregeling is uitsluitend van toepassing wanneer het gaat om gedragingen of nalatigheid van ambtenaren en/of bestuurders. Bijvoorbeeld:
  • het verstrekken van onvoldoende informatie
  • het lang moeten wachten op een antwoord op een vraag of een brief
  • het niet nakomen van toezeggingen
  • een niet klantvriendelijke benadering
 • Een klacht indienen kan telefonisch of schriftelijk.
 • De klacht moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • De klacht is in het Nederlands.
  • De klacht is niet discriminerend.
  • U mag de klacht niet anoniem indienen.
 • Het is niet de bedoeling dat u op deze regeling een beroep doet voor
  • het indienen van klachten over bijvoorbeeld het slechte onderhoud van een weg, dit in de verwachting dat op korte termijn de weg zal zijn opgeknapt. Hiervoor kunt u terecht bij het Meldpunt Geldermalsen.
  • voor bijvoorbeeld geweigerde vergunningen e.d. Daarvoor dienen andere procedures te worden gevolgd.
  • wanneer er een andere speciale klachtenregeling bestaat zoals bijvoorbeeld de Klachtenregeling Onderwijs.
 • Jaarlijks vindt er zowel ambtelijk als bestuurlijk, aan de hand van een rapportage van de klachtencoördinator, een evaluatie van de werking van de klachtenregeling plaats. Daar waar nodig zal deze evaluatie ertoe kunnen leiden dat ambtelijke en bestuurlijke processen worden aangepast.
 • Behandeling van klachten:
  • De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk.
  • De klachtenbehandelaar van de betreffende afdeling behandelt uw klacht.
  • De klachtenbehandelaar kan u uitnodigen voor een gesprek.
  • Binnen 6 weken krijgt u een brief met de beslissing over uw klacht.

Aanvraag

 • Bel (0345) 58 66 11
 • Of schrijf een ondergetekende brief naar:
  • Gemeente Geldermalsen
  • College van burgemeester en wethouders
  • Postbus 112
  • 4191 CC  Geldermalsen

Procedure

Fase 1

De klachtencoördinator probeert in deze fase in overleg met betrokkenen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. Wie houden zich er binnen de gemeente mee bezig?

 • klachten over een ambtenaar: de direct leidinggevende
 • klachten over een wethouder: de burgemeester
 • klachten over de burgemeester en gemeentesecretaris: commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken

 Wanneer de verschillende partijen in de eerste fase niet lukt tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen volgt fase 2.

Fase 2

De klachtencoördinator gaat de partijen horen en brengt vervolgens advies uit. Waar gaat het advies heen?

 • klacht over ambtenaar: advies wordt uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders
 • klacht over wethouder: advies wordt uitgebracht aan de burgemeester
 • klacht over burgemeester en gemeentesecretaris: advies wordt uitgebracht aan de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken

Het College van Burgemeester en Wethouders, de burgemeester of de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken neemt hierop een beslissing. Als de indiener van de klacht het niet eens is met de in de tweede fase genomen beslissing, bestaat de mogelijkheid over te gaan tot fase 3.

Fase 3

De klager kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de beslissing een schriftelijk verzoek indienen bij de commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor een vervolgbehandeling van de klacht. De commissie neemt binnen tien weken na de ontvangst van zo'n verzoek een beslissing op de klacht. Dit is een definitief eindoordeel waartegen geen verdere vervolgstappen mogelijk zijn.