Kunst en Cultuur

Cultuur is van ons allemaal

Uit de nota Nota Kunst, Cultuur en Erfgoed

Het belang van cultuur is groot en moet vaker onder de aandacht gebracht worden. Cultuur is niet voorbehouden aan een kleine selecte groep, maar is van ons allemaal. Cultuur gebeurt midden in de samenleving. De waarde zit in het genieten, in bezinning, ontroering en het aanzetten tot nadenken. Behalve het stimuleren van cultuuruitingen is dat ook het beschermen van ons erfgoed en dat veiligstellen voor de toekomst. We beseffen soms te weinig welke waarde cultuur heeft.
Er gebeurt al veel op cultureel- en kunstzinnig gebied in de gemeente Geldermalsen. Deze rijkdom willen we koesteren en de energie die er zit willen we gebruiken. Hierin willen we als lokale overheid ook een rol spelen door verbindingen te leggen, te versterken waar nodig en ruimte te bieden voor vernieuwing. Kunst, cultuur en erfgoed is niet alleen een kwestie van doen, ervaren of beleven, het heeft invloed op de kwaliteit van leven en het welbevinden van mensen. Activiteiten op dit gebied zijn een meerwaarde voor de samenleving, voor de leefbaarheid en voor de sociale cohesie.

De in 2016 door de gemeenteraad vastgestelde Nota Kunst, Cultuur en Erfgoed gaat hierover.
Vragen die in de nota gesteld zijn om richting te geven aan waar we naar toe willen met kunst, cultuur en erfgoed: Hoe kan kunst, cultuur en erfgoed de mensen verrijken? Hoe kan de gemeente Geldermalsen daaraan bijdragen? Waar liggen kansen in het verbinden van activiteiten? Hoe kunnen we komen tot nieuwe kunst, cultuur en erfgoed initiatieven (innovatie). Wie gaat helpen bij het maken van kunst, cultuur en erfgoedbeleid? En welke rol past het beste voor de gemeente? Maar eerst en vooral: wat wensen inwoners en organisaties?

Subsidies en subsidievoorwaarden

De gemeente kent diverse incidentele subsidiemogelijkheden ten behoeve van kunst en cultuur:

 • Kunstzinnige en Culturele Projecten
 • Verhalen over kunst, cultuur en erfgoed

Verschillende evenementenorganisaties en initiatiefnemers voor activiteiten hebben hier gebruik van gemaakt. Bekijk bij de Digitale Balie de mogelijkheden voor subsidie.

Ook structureel bestaan diverse subsidies om activiteiten te stimuleren.
Er is structurele subsidie voor:

 • Bibliotheekwerk
 • Combinatiefunctionarissen/cultuureducatie
 • Open monumentendag
 • Corso
 • Cultuur- en stimuleringsprijs
 • Theater
 • Cultureel cafe
 • Lingefilm
 • Amateurkunst
 • Jongerenfestival

Hiernaast zijn er diverse initiatieven die zelfstandig functioneren zonder een beroep te doen op subsidie.

 • Kunstzinnige en Culturele Projecten

1.3.1.1Kunstzinnige en culturele projecten

Subsidiabele activiteiten

Kunstzinnige en culturele projecten hoofdzakelijk uitgevoerd door amateurs.

Subsidievorm: Incidentele subsidie
Projectsubsidie: uitgangspunt is dat de subsidie eenmalig is.

Voorwaarde

De activiteit of het project is gericht op verbinden, versterken of vernieuwen op het gebied van kunst, cultuur of erfgoed.
Aanvullende voorwaarden

Incidentele subsidie/projectsubsidie: toetsing van deze aanvragen vindt plaats aan de hand van de hieronder aangegeven algemene criteria. Aan minimaal 2 van de 4 criteria moet worden voldaan.

 1. Kwaliteitsontwikkeling: de activiteit draagt bij aan scholing/training van leden en (bege)leiding;
 2. Bovenlokale uitstraling: Niet enkel voor eigen kern bedoeld;
 3. Multidisciplinair: de activiteit bevat meer dan  een discipline;
 4. Cultuurbereik: de activiteit is gericht op het bereiken van nieuwe publieksgroepen;

Aanvullende specifieke voorwaarden voor het verlenen van de subsidie

 1. Eigen bijdrage van minimaal 20 % van de kosten (bijvoorbeeld door kaartverkoop, loterijen en/of andere eigen activiteiten).
 2. Bijdrage van sponsors of fondsen

Grondslagen voor berekening van de subsidie.

 • Per projectsubsidie is maximaal beschikbaar 1.500 euro.
 • Projectsubsidies kunnen voor maximaal 4 jaar verstrekt worden.
 • Per incidentele subsidie is maximaal eenmalig beschikbaar 1.500 euro.
 • De subsidie kan niet meer bedragen dan 80 % van de begrote kosten.

Verhalen over kunst, cultuur en erfgoed

Subsidiabele activiteiten

Het schrijven over kunst, cultuur of erfgoed van de gemeente Geldermalsen en deze (op nieuwe manieren) ontsluiten voor de inwoners van Geldermalsen.

Subsidievorm: Incidentele subsidie

Voorwaarde

Lokale kennis en verhalen over cultuur en erfgoed wordt op passende wijze ontsloten en is te koppelen aan de erfgoedviewer van de gemeente Geldermalsen. De aanvrager stelt het product daarvoor digitaal beschikbaar.

Aanvullende voorwaarden

Incidentele subsidie/projectsubsidie: toetsing van deze aanvragen vindt plaats aan de hand van de hieronder aangegeven algemene criteria.

 1. Aanvraag via een organisatie/vereniging, die kennis hebben van erfgoed;
 2. Cultuurbereik: de activiteit is gericht op het bereiken van nieuwe publieksgroepen;

Grondslagen voor berekening van de subsidie.

Maximaal 10% van de (druk)kosten.

Cultuur- en stimuleringsprijs

Subsidiabele activiteiten

Het uitreiken van de cultuur en stimuleringsprijs een keer per twee jaar door de gemeente.
Subsidievorm: Budget voor cultuur- en stimuleringsprijs.


Grondslagen voor de berekening van de subsidie

Cultuurprijs

 • eerste prijs vast bedrag van  1.000 euro
 • tweede genomineerde vast bedrag van 100 euro
 • derde genomineerde vast bedrag van 100 euro

Stimuleringsprijs

 • eerste prijs vast bedrag van 500 euro
 • tweede genomineerde vast bedrag van 100 euro
 • derde genomineerde vast bedrag van 100 euro
 • Publieksprijs: vast bedrag van 250 euro

Bijzonderheden

 • Prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt. (even jaren)
 • Stimuleringsprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt als er aanleiding voor is.
 • Er is een commissie die bepaalt welke organisatie de cultuur- en stimuleringsprijs ontvangen.

Amateurkunst

Subsidiabele activiteiten

 • De begeleiding/leiding van harmonieën, fanfares en vergelijkbare organisaties.
 • Het beschikbaar stellen van muziekinstrumenten aan leden van harmonieën en fanfares.
 • Het verzorgen van muziekonderwijs aan jongeren tot 18 jaar door muziekverenigingen

Subsidievorm: Structurele subsidie. Het is mogelijk dat een subsidie voor een periode van maximaal 4 jaar verleend wordt.
Grondslagen voor berekening van de subsidie

 • Harmonien en fanfares: 50 % van de kosten voor begeleiding, met een maximum van 816 euro per jaar;
 • Overige: 50 % van de kosten voor begeleiding, met een maximum van 450 euro per jaar;
 • 9 euro per beschikbaar te stellen instrument.
 • Per jeugdlid van harmonieën en fanfares 94,50 euro per jaar (aantal jeugdleden op 1 april voorafgaand aan periode waarvoor subsidie wordt gevraagd)

Aanvullende voorwaarden/criteria

 1. Eigen bijdrage van de leden dient jaarlijks minimaal 75 euro te zijn
 2. De jeugdleden dienen muziekonderwijs te ontvangen van deskundige docenten.

Aan minimaal 2 van de volgende voorwaarden dient tevens voldaan te worden: (wordt steekproefsgewijs getoetst)

 1. a. verzorgen van meerdere openbare optredens per jaar in de eigen kern of in de gemeente;
 2. b. deelname aan officiële gelegenheden zoals koningsdag of dodenherdenking;
 3. c. deelname aan een regionaal of landelijk concours, festival, dag voor de amateurkunst;
 4. d. een openbare repetitie of nabespreking o.l.v. een deskundige
 5. e met derden zoals onderwijs-, welzijns-, recreatieve-, sociaal-culturelee. samenwerking activiteiten als spelweek, sinterklaas of lokale omroep.

Amateurkunst, verenigingen en stichtingen

De harde cultuurkern van de gemeente zit op dit moment in goed toegeruste, op deskundig muzikaal niveau geleide harmonieën en koren. Voor amateuristische kunstbeoefening kent de gemeente een subsidieregeling amateurkunstwaarbij op basis van jeugdleden, instrumenten en/of begeleiding subsidie wordt verleend. Ook zijn er vele individuele kunstenaars actief.

Voor een overzicht van in de gemeente actief zijnde organisaties op het gebied van kunst en cultuur is een speciale website gemeentewijzer. Medio 2018 wordt een cultuuragenda gepresenteerd voor de gemeente Geldermalsen die uitgebreid kan worden tot West Betuwe. De cultuuragenda zal een overzicht bieden van alle culturele, kunstzinnige en erfgoed-gerelateerde activiteiten in de gemeente.

www.gemeentewijzer.nl  (de website opent in nieuw venster)

Muziekverenigingen

Muziekverenigigen vervullen de functie van het verzorgen van muziekonderwijs aan jongeren bij afwezigheid van een muziekschool in Geldermalsen. Er is een groot aantal organisaties dat gebruik maakt van deze subsidiemogelijkheid. Muziekverenigingen hebben jaarlijks ook diverse uitvoeringen. Een voorbeeld waarbij een evenement de muziekverenigingen nadrukkelijk in de spotlights stonden was het Lingegrachtconcert.

Bibliotheek Rivierenland

De bibliotheek heeft verschillende functies. Naast het uitlenen van boeken is de bibliotheek een informatieknooppunt, een schatkamer aan informatie en een ontmoetingsplek. In de bibliotheek vinden bovendien vele activiteiten plaats waaronder een behoorlijk aantal op cultureel gebied. De bibliotheek is in De Pluk in Geldermalsen, de bibliotheek in Beesd maakt onderdeel uit van het Cingelplein. Op de website van bibliotheekrivierenland staat uitgebreide informatie www.bibliotheekrivierenland.nl  (de website opent in nieuw venster)

Dorpshuizen

Dorpshuizen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid, maatschappelijke participatie, ontmoeting en sociale cohesie van de kern waarin zij staan. Op het gebied van kunst en cultuur bieden zij ruimte aan organisaties en voor veel lokale activiteiten. Dorpshuizen zijn vaak het toneel voor repetities, uitvoeringen, theater en schoolmusicals.

Kunstwerken

Kunst in de openbare ruimte

Op verschillende plekken is ruimte voor kunst in de buitenruimte. Daarnaast zijn er locaties waar exposities kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld in De Pluk en in het gemeentehuis). De Pluk heeft een kunstcommissie aangesteld.