Archeologie

De wereld van de archeologie is de laatste jaren sterk in beweging gekomen. Het besef groeit dat voorkomen moet worden dat door de vele bouwactiviteiten sporen uit het verleden definitief worden uitgewist.

Hoewel er in de afgelopen decennia heel veel materiaal verloren is gegaan, is van wat er overgebleven is in ons land door de hoge grondwaterstand nog in redelijk goede conditie gebleven. De sporen van het verleden vormen als het ware een archief dat vele eeuwen in de bodem bewaard is gebleven en dat deel uitmaakt van ons culturele erfgoed.

Door bouw- en graafwerkzaamheden in de bodem kan dit archief onherstelbaar beschadigd worden. Als beschadiging of uitwissen niet te voorkomen is, moet dit bodemarchief op zijn minst worden onderzocht en gedocumenteerd. Hiermee blijft de kennis als geschiedenis bewaard en draagt het bij aan de plaatselijke identiteit.

  • Wettelijke regelgeving

    Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking getreden. Gemeenten zijn verplicht een archeologiebeleid op te stellen. In het archeologiebeleid wordt de verhouding tussen archeologie en ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd. De wet heeft gevolgen voor ruimtelijke plannen en vergunningverlening.

  • Wat betekent dit voor u

    Wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan komt u bij de gemeente of Omgevingsdienst Rivierenland. In het kader van de vergunning wordt er dan getoetst aan de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart. Het kan zijn dat de activiteiten die u wilt uitvoeren 'verstorend' voor de bodem zijn. In dat geval kan een archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Voordat gestart wordt met de werkzaamheden, bijvoorbeeld aan een fundering, dient een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd te worden. Hierdoor wordt duidelijk of er archeologische waarden aanwezig of juist afwezig zijn.

  • Melden van vondsten

    Indien voorwerpen in de grond worden aangetroffen, is de vinder volgens de Monumentenwet verplicht dit te melden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de ambtenaar voor monumentenzorg en archeologie, Annemieke Gerris (0345) 58 66 11 | info@geldermalsen.nl