Cultuurplatform

Verbinden, versterken en vernieuwen

Er is een cultuurplatform, bestaande uit mensen uit het culturele veld. Het platform adviseert het college en initiatiefnemers in de geest van de nota Kunst, Cultuur en Erfgoed 2017: verbinden, versterken en vernieuwen. Het gaat om mensen van diverse disciplines: een afvaardiging van mensen actief in de kunst, in culturele evenementen, in welzijn, in erfgoed, in literair, in podiumkunst/theateren in muziek.

De gemeente is vertegenwoordigd bij de overleggen door de beleidsmedewerker Kunst en Cultuur en, op uitnodiging, de verantwoordelijke wethouder. Om het slagvaardig te houden wordt met een (zo mogelijk) representatieve samenstelling van de achterban gewerkt en met een maximum aantal leden. Leden nemen deel op persoonlijke titel, niet als primaire vertegenwoordiger of belangenbehartiger namens een achterban. Leden vormen wel een actief intermediair tussen inwoners, organisaties en de gemeente.

De samenstelling van het platform (juni 2018)

  • Voorzitter: Cees van Laarhoven (vrijwilligersadviseur, Sesamacademie)
  • Secretaris: Linda Maaskant (cultuurmakelaar en cultuureducatie, Stichting Welzijn West Betuwe)
  • Leden: Karen Wegereef (Bibliotheek Rivierenland)
  • Martine Eerelman (adviseur cultuurhistorie)
  • Melvin Konings (muziek)
  • Irene van Helden/ Ton van Vlijmen (theater en podiumkunst)
  • Annelotte Verhaagen (documentaires/media/Lingefilm)
  • Huibert den Dulk (beleidsmedewerker Kunst en Cultuur, gemeente Geldermalsen)

Onderdeel Het platform

Doel van het platform is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan zowel de gemeente als aan initiatiefnemers. Het platform heeft geen budgetverantwoordelijkheid en focust zich vooral op het leggen van verbindingen en het vinden van culturele vernieuwingskansen. Het platform heeft een signalerende functie: wat gebeurt er op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed in Geldermalsen? Welke trendontwikkelingen zijn er? Welke belemmeringen duiken op? Sluiten de activiteiten aan bij de wensen en behoeften van de inwoners en betrokken organisaties? Wat ontbreekt er nog op het gebied van kunst en cultuur om een beter cultureel klimaat voor onze bewoners te scheppen?

Het platform komt bij voorkeur eens per kwartaal bij elkaar. De bijeenkomsten staan in het teken van het verder inkleuren van de uitgangspunten van de nota Kunst, Cultuur en Erfgoed en van de binnengekomen (aan)vragen van organisaties en initiatiefnemers. De groep adviseert het college over de aanvraag, maar gaat daarnaast ook in gesprek met de aanvrager om te kijken waar verbindingen gelegd kunnen worden en om de initiatiefnemers te adviseren vanuit hun expertise. De focus ligt hiermee niet alleen op geld.

Mensen, groepen, die aan de slag willen gaan met het uitwerken van ideeën en initiatieven op het gebied van kunst en cultuur kunnen rekenen op ondersteuning. Projecten krijgen ondersteuning voor zover ze binnen de kaders passen, passen binnen de grenzen van het budget (mocht er financiële ondersteuning gevraagd worden) en het platform positief adviseert.

Voor de uitwerking van een aantal projecten kan het platform het initiatief nemen om met ondersteuning van de gemeente projectgroepen/ werkgroepen samen te stellen. Te denken valt aan een projectgroep kunst in de openbare ruimte, cultuureducatie, muziekonderwijs en erfgoed. Soms bestaan deze groepen al of zijn deze eenvoudig op te zetten. De totstandkoming hangt mede af van het aantal mensen uit het veld dat deel wil nemen aan een projectgroep.

Het cultuurplatform is per e-mail bereikbaar: cultuurplatformgeldermalsen@gmail.com