Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)

Scroll naar

Wat u moet weten

Wet Kinderopvang

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ (Wko) staan de kwaliteitseisen waaraan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen moeten voldoen. Hiermee regelt de overheid te kwaliteit van de locaties voor kinderopvang. Het is van belang dat kinderen in een veilige en gezonde omgeving opgevangen kunnen worden.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

Kindercentra, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de wettelijke eisen worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP). Ouders kunnen een tegemoetkoming krijgen van de Belastingdienst als ze gebruik maken van in het LRKP geregistreerde kinderopvang.

Melding en registratie in het Landelijk Register Kinderopvang

Alle kindercentra zijn, voordat de exploitatie van start kan gaan, verplicht zich aan te melden bij het college, zodat ze kunnen worden opgenomen in het LRKP. Houders dienen een locatie minimaal 10 weken voor exploitatie te melden. Een houder/locatie kinderopvang dient zich aan te melden in de gemeente waar de opvang plaats gaat vinden. Als een houder meerdere vestigingen heeft, moet elke vestiging worden ingeschreven in het LRK. Dit gebeurt door de gemeente waar de vestiging zich bevindt.

Formulieren registratie voorzieningen in de kinderopvang en wijzigingsformulieren

Om kindercentra, gastouderbureaus en gastouders aan te melden dient men gebruik te maken van de door de VNG opgestelde formulieren. Ook elke wijziging van de locatie (bijvoorbeeld het aantal kindplaatsen) dient doorgegeven te worden zodat dit verwerkt kan worden in het landelijk register. De actuele aanvraag- en wijzigingsformulieren zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl

Controle van de kwaliteit

De verantwoordelijkheid voor het toezicht op en handhaving van de wet- en regelgeving ligt bij de gemeenten.

Het toezicht op de naleving van de gestelde kwaliteitseisen uit de Wko en de bijbehorende beleidsregels is toegewezen aan de GGD. In opdracht van de gemeente controleert de GGD bij de start van de opvanglocatie en vervolgens jaarlijks of  kindercentra, gastouderbureaus en gastouders aan de wettelijke eisen voldoen. De GGD maakt een inspectierapport van haar bevindingen. U vindt dit inspectierapport in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk bij het betreffende kindercentrum, gastouderbureau of gastouder en op de website van Kinderopvang Rivierenland.

Handhaving door de gemeente

Als bij controle door de GGD blijkt dat een kindercentrum niet aan de wettelijke eisen voldoet, past de gemeente een handhavingsbeleid toe. Dit betekent dat de houder van het kindercentrum verplicht is om binnen een vastgestelde termijn aan de eisen te voldoen. Op basis van een nader onderzoek zal beoordeeld worden of er na afloop van de termijn voldaan is aan de gestelde eisen.