Wijzigingsplan ‘Leidsche Hoeven-Tricht’ (vastgesteld)

Met ingang van vrijdag 16 maart 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a lid Wro, bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen voor zes weken het vastgestelde wijzigingsplan ‘Leidsche Hoeven Tricht’ ter inzage. Ook ligt het besluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan ter inzage.

De ter inzage gelegde stukken kunt u tot 27 april op afspraak inzien bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen (adres: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen). Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl.

Toelichting

Het wijzigingsplan maakt op termijn de uitvoering van een natuurontwikkelingsproject van de provincie Gelderland mogelijk. De provincie Gelderland werkt in verschillende delen van de provincie aan de versterking van het Gelders Natuurnetwerk. Onderdeel hiervan is het plan om het natuurgebied De Regulieren (in beheer bij Geldersch Landschap & Kasteelen) en de natuurgebieden binnen Heerlijkheid Mariënwaerdt, meer met elkaar te verbinden. Hiervoor zijn in het verleden landbouwgronden in het deelgebied De Leidsche Hoeven aangekocht. Dit gebied is gelegen in het komgebied ten noorden van Tricht, meer specifiek tussen de Oude Hoevenseweg, de Zeedijk, de Bisschopsgraaf en de spoorlijn Utrecht-den Bosch.

Met het wijzigingsplan wordt de agrarische hoofdbestemming van diverse landbouwpercelen (totaal ± 23 ha) omgezet in een natuurbestemming. In het verleden hebben andere aangekochte landbouwpercelen in het gebied al een natuurbestemming gekregen. De natuurbestemming maakt het straks mogelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de benodigde herinrichtingsmaatregelen voor het natuurontwikkelingsproject.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft eerder met ingang van vrijdag 7 april 2017 voor zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van B&W van de gemeente Geldermalsen heeft het wijzigingsplan op 6 maart 2018 ongewijzigd vastgesteld.

Beroep

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan geldt dat gedurende de beroepstermijn (tot en met donderdag 19 april 2018) de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van de vergunning of ontheffing;
  • Iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen.

Raadplegen stukken

Hieronder staan de stukken (in pdf-vorm)