Vastgesteld bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning crematorium Ridderslag 9 Beesd ter inzage

Met ingang van vrijdag 9 februari ligt gedurende zes weken het vastgestelde bestemmingsplan Ridderslag 9 Beesd ter inzage. Gelijktijdig ligt de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een crematorium met bijbehorende voorzieningen ter inzage. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend kunnen tot en met donderdag 22 maart beroep aantekenen bij de Raad van State.

Hieronder treft u het PDF-bestand van het bestemmingsplan aan:
Bestemmingsplan Ridderslag 9 Beesd


De interactieve stukken van het bestemmingsplan kunt u raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0236.BUIRidderslag9-VSG1.
Indien u een papieren versie van het bestemmingsplan of de verleende omgevingsvergunning wil inzien, kunt u een afspraak maken met Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl 

Toelichting

Het bestemmingsplan heeft tot doel de bestaande bedrijfsmatige activiteiten in milieucategorie 1 en 2 van een positieve bestemming te voorzien. Daarnaast wordt met het bestemmingsplan de realisatie van een kleinschalig crematorium mogelijk gemaakt. Aan zowel de bestaande bedrijfsactiviteiten als het nieuwe crematorium is de verplichting tot het uitvoeren van een landschapsplan opgenomen. Dit heeft tot doel de functies op een verantwoorde manier ruimtelijk in te passen.


Reageren

Gedurende de beroepstermijn (t/m donderdag 22 maart 2018) kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerp van de verleende omgevingsvergunning hebben ingediend.
Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.