Ontheffing Wet natuurbescherming en Watervergunning ten behoeve van Windpark Avri, gemeente Geldermalsen

Ontheffing Wet natuurbescherming en watervergunning ten behoeve van Windpark Avri, gemeente Geldermalsen liggen ter inzage tot donderdag 29 maart 2018. Beide besluiten hebben betrekking op de beoogde realisatie van windpark Avri.

Toelichting op de stukken

De gemeente Geldermalsen heeft medewerking toegezegd aan de realisatie van een windpark van drie windturbines op het terrein van Grondstoffenpark Rivierenland (Avri), gelegen aan de Meersteeg 15 te Geldermalsen. Voor dit project is eerder het bestemmingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend.
In deze fase van de gecoördineerde procedure gaat het om de volgende twee besluiten:

  • Ontheffing Wet natuurbescherming  Voor de realisatie en exploitatie van het windpark is een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming nodig. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 6 februari 2018 besloten dat de gevraagde ontheffing kan worden verleend. De ontheffing Wet natuurbescherming ligt, tezamen met de daarbij behorende stukken, waaronder de aanvraag, ter inzage. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is de definitieve ontheffing, in vergelijking met de eerder gepubliceerde ontwerp-ontheffing, op enkele onderdelen gewijzigd/aangevuld. Ook zijn er enkele ambtshalve wijzigingen aangebracht.
  • Watervergunning  Voor de realisatie van het windpark en de daarbij horende voorzieningen is een watervergunning vereist van waterschap Rivierenland als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Het waterschap heeft op 1 februari 2018 besloten dat de watervergunning kan worden verleend. De nu verleende vergunning wijkt inhoudelijk niet af van de eerder ter inzage gelegde ontwerpvergunning. De watervergunning ligt, tezamen met de daarbij behorende stukken, waaronder de aanvraag, ter inzage.

Relatie coördinatiebesluit

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (coördinatieprocedure) en het daarop gebaseerde besluit van de gemeenteraad van Geldermalsen van 25 oktober 2016 maken het mogelijk dat diverse procedures ten behoeve van windpark Avri gelijktijdig kunnen worden doorlopen. Tevens hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland op 31 mei 2016 in het kader van de Elektriciteitswet 1998 besloten dat de gemeente Geldermalsen de bevoegde  instantie is voor windpark Avri.
Omdat voor de realisatie van windpark Avri meerdere besluiten nodig zijn, worden om die reden de besluiten gecoördineerd behandeld. Eerder hebben de verleende omgevingsvergunning en het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan gecoördineerd ter inzage gelegen. De ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming en de Watervergunning, die nu gecoördineerd ter inzage worden gelegd, vormen de tweede tranche in de gecoördineerde procedure.
De coördinatieprocedure is ook van toepassing op de beroepsprocedure(s).

Inzagetermijn

De ontheffing Wet natuurbescherming en de Watervergunning liggen, tezamen met de daarbij behorende stukken, met ingang van vrijdag 16 februari 2018 voor zes weken ter inzage, dus t/m donderdag 29 maart 2018.

De ter inzage gelegde stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen (adres: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen). Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl

Beroep

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het besluit tot verlening van de Watervergunning en ontheffing Wet natuurbescherming geldt dat gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:
• Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van de vergunning of ontheffing;
• Iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen;
• Iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de aangebrachte wijzigingen in vergelijking met de ontwerpversies van de vergunning of ontheffing.

Crisis- en herstelwet

Op voorliggende besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat appellanten in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen de besluiten. Na afloop van de inzagetermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.