Kennisgeving ontwerp maatwerkvoorschriften Avri

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op basis van het Activiteitenbesluit het volgende maatwerkvoorschriften hebben opgelegd:

Naam: AVRI
Locatie: Meersteeg 15-17 te Geldermalsen
Omschrijving: maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit m.b.t. de geurbelasting van de groenbewerking
Datum besluit: 16 maart 2018

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

  • bij de gemeente Geldermalsen kunt u de stukken digitaal inzien op de website www.geldermalsen.nl of op afspraak via (0344) 579314.
  • bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024-751 77 00.

De eerste dag van de terinzagelegging is 23 maart 2018.

 

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het W.Z15.000140.04 dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.

 

Raadplegen stukken

Bijlagen