Bekendmaking Ontwerp wijzigingsplan 'Dr. A. Kuyperweg ongenummerd te Beesd'

Met ingang van vrijdag 13 juli 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a Wro, bij het Klantencontactcentrum (op afspraak) op het gemeentehuis in Geldermalsen voor zes weken het ontwerp wijzigingsplan ‘Dr.A.Kuyperweg ongenummerd Beesd’ ter inzage. Ook ligt het ontwerp besluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan ter inzage.

De ter inzage gelegde stukken kunt u op afspraak in zien bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis in Geldermalsen (adres: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen). Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U kunt ze via (0344-) 579314 of info@odrivierenland.nl.

Toelichting op de planstukken

Het wijzigingsplan heeft tot doel de planologische basis te leggen voor het vestigen van een agrarisch bouwvlak op het perceel Dr. A. Kuyperweg ongenummerd te Beesd, teneinde de bedrijfsverplaatsing van de Homburg naar genoemde locatie mogelijk te maken en de realisatie van een agrarische loods met bedrijfswoning op te kunnen richten. Tevens maakt deze agrarische bedrijfsverplaatsing de ontwikkeling van het bedrijventerrein Homburg Noord te Beesd mogelijk.

Bezwaar

Gedurende de ter inzage legging van de planstukken (t/m donderdag 23 augustus 2018) kan een ieder een schriftelijke  zienswijze (géén email) sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Indien u een mondelinge zienswijze wilt geven dient u hiervoor, uiterlijk één week voor het einde van de terinzage termijn, eerst een afspraak te maken via het Klantencontactcentrum.

Stukken